Một động cơ nhiệt làm việc sau một thời gian...

Câu hỏi: Một động cơ nhiệt làm việc sau một thời gian thì tác nhân đã nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng , truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng . Hãy tính hiệu suất thực của động cơ nhiệt

A. 25%

B. 35%

C. 20%

D. 30%