Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế Nhơn Hội thuộc vùng kinh tế nào sau đây?

A. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

B. Duyên hải nam Trung Bộ 

C. Vùng Bắc Trung Bộ 

D. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long