Cho hàm số y= f(x) xác định, liên tục trên R...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau: 

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng - 1.

D. Hàm số đạt cực đại tại x= 0 và đạt cực tiểu tại x= 1.