Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã...

Câu hỏi: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-1;0)

B. (-1;1)

C. (-1;+)

D. (0;1)