Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có ý nghĩa quốc gia?

A. Hạ Long.

B. Đà Lạt. 

C. Huế. 

D. Vũng Tàu.