Câu hỏi: Biểu thức diễn tả quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình là

A. U=A

B.

C.U=0

D.