Một bức xạ đơn sắc có tần số f khi truyền tr...

Câu hỏi: Một bức xạ đơn sắc có tần số f khi truyền trong môi trường có bước sóng λ thì chiết suất của môi trường đối với bức xạ trên là

A.

B.

C.

D.