Cho hình chóp S.ABC

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có SA=2, SB=3, SC=4. Góc ASB=450, BSC=600. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

A. 12

B. 3

C. 1

D. 32