Cho hàm số bậc ba y=f(x) ...

Câu hỏi: Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ, đường thẳng d có phương trình y = x -1. Biết phương trình f(x)=0 có ba nghiệm x1<x2<x3. Giá trị của x1x3 bằng

A. -2

B. -52

C. 0

D. 1