Có bao nhiêu giá trị nguyên của m đ...

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình cos2x-4cosx-m= 0 có nghiệm 

A. 6

B. 7

C. 9

D. 8

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!