Cơ sở chủ yếu để cơ cấu ngành công nghiệp củ...

Câu hỏi: Cơ sở chủ yếu để cơ cấu ngành công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ đa dạng là do

A. tài nguyên thiên nhiên đa dạng

B. giao lưu thuận lợi với vùng khác

C. lao động có nhiều kinh nghiệm

D. chính sách ưu tiên của Nhà nước