Tình trạng nhập siêu ở nước ta hiện nay chủ...

Câu hỏi: Tình trạng nhập siêu ở nước ta hiện nay chủ yếu là do:

A. nền kinh tế đang trong giai đoạn đổi mới. 

B. nhu cầu nhập khâu hàng tiêu dùng rất lớn. 

C. nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu.

D. mặt hàng xuất khẩu ít và chất lượng kém.