Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại...

Câu hỏi: Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí là

A. kg.m3

B. kg/m3

C. g.m3

D. g/m3