Một xe khởi hành từ địa điểm A lúc 8 giờ sán...

Câu hỏi: Một xe khởi hành từ địa điểm A lúc 8 giờ sáng đi tới địa điểm B cách A 200 km, chuyển động thẳng đều với tốc độ 40 km/h. Một xe khác khởi hành từ B lúc 8 giờ 30 phút sáng đi về A, chuyển động thẳng đều với tốc độ 50 km/h. Thời điểm hai xe gặp nhau là

A. 11h30 phút.

B. 12h30 phút.

C. 9h30 phút.

D. 10h30 phút.