Quang phổ vạch phát xạ của khí Hiđrô trong v...

Câu hỏi: Quang phổ vạch phát xạ của khí Hiđrô trong vùng ánh sáng nhìn thấy gồm

A. hai vạch vàng đặc trưng rất gần nhau

B. nhiều vạch với một vạch vàng đặc trưng.

C. nhiều vạch với một vạch đỏ đặc trưng.

D. hai vạch đỏ đặc trưng rất gần nhau.