Biểu hiện của sự già hóa dân số khôn...

Câu hỏi: Biểu hiện của sự già hóa dân số không phải là

A. tuổi thọ của dân số ngày càng tăng.

B. tỉ lệ người từ 15-64 tuổi ngày càng giảm.

C. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp.

D. tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.