Cho khối lăng trụ BAC.A'B'C'. Mặt phẳng (P)...

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ BAC.A'B'C'. Mặt phẳng (P) đi qua C' và các trung điểm của AA', BB' chia khối lăng trụ thành hai khối đa diện có tỉ số thể tích bằng k với k  1. Tìm k. 

A. 13

B. 23

C. 1

D. 12