Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng ch...

Câu hỏi: Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh

A. ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc.

B. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.

C. sự khúc xạ của mọi tia sáng khi qua lăng kính.

D. lăng kính không có khả năng nhuộm màu cho ánh sáng.