Cho khai triển nhị thức Newt...

Câu hỏi: Cho khai triển nhị thức Newton của 2-3x2n, biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn C2n+11+C2n+13+C2n+15+...+C2n+12n+1=1024.

A. -2099520

B. -414720

C. 2099520

D. 414720