Vận tải đường ống phát triển nhất ở vùng nào...

Câu hỏi: Vận tải đường ống phát triển nhất ở vùng nào của nước ta?

A. Đồng bằng sông Cửu Long. 

B. Duyên hải miền Trung. 

C. Đông Nam Bộ 

D. Đồng bằng sông Hồng.