Cho hình thang cân ABCD; AB//CD;

Câu hỏi: Cho hình thang cân ABCD; AB//CD; AB=2; CD=4. Khi quay hình thang quanh trục CD thu được một khối tròn xoay có thể tích bằng 6π. Diện tích hình thang ABCD bằng:

A. 92

B. 94

C. 6

D. 3