Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có đ...

Câu hỏi: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo. Thế năng của con lắc lò xo khi vật có li độ x là

A. .

B.

C.

D.