Tại thời điểm t = 0, hai vật A, B chuyển độn...

Câu hỏi: Tại thời điểm t = 0, hai vật A, B chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ như hình vẽ, với tần số lần lượt là 2 Hz và 5 Hz. Hai chất điểm gặp nhau lần 2 ở thời điểm

A. 1/12 s.

B. 0,8 s.

C. 1,6 s.

D. 5/12 s.