Cho các bộ phận sau:(1) micro; (2) loa; (3)...

Câu hỏi: Cho các bộ phận sau:(1) micro; (2) loa; (3) anten thu; (4) anten phát; (5) mạch biến điệu;(6) mạch tách sóng.Bộ phận có trong sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản là

A.(1), (4), (5)

B.(2), (3), (6)

C.(1), (3), (5)

D. (2), (4), (6)