Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc t...

Câu hỏi: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song. Phương trình dao động của chúng lần lượt là xM = 6cos (20t – π/3) cm và xN = 8cos(20t + π/6) cm. Khi khoảng cách giữa M và N đạt cực đại thì N cách gốc tọa độ một đoạn là

A.8,0cm.              

B.3,6cm.                

C.6,4cm.                

D.4,8cm.