Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai...

Câu hỏi: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình . Dao động tại điểm M cách các nguồn lần lượt là 20 cm và 25 cm có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB không có điểm cực đại nào khác. Vận tốc truyền sóng là

A. 5,0 m/s

B. 25 cm/s

C. 50 cm/s

D. 2,5 m/s