Hình chóp S.ABCD

Câu hỏi: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB=a; AD=a2; SA(ABCD). Biết VS.ABCD=a32. Góc giữa và mặt đáy bằng:

A. 300

B. 450

C. 900

D. 600