Một khối nón có thiết diện qua trục là một t...

Câu hỏi: Một khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân và đường sinh có độ dài bằng 3 cm2. Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc 600 chia khối nón thành hai phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (Tính gần đúng đến hàng phần trăm).

A. 4,36 cm3

B. 5,37 cm3

C. 5,61 cm3

D. 4,53 cm3