Một ôtô có khối lượng 1500 kg khi khởi hành...

Câu hỏi: Một ôtô có khối lượng 1500 kg khi khởi hành được tăng tốc bởi một lực 2000 N trong 24 giây đầu tiên. Tốc độ của xe đạt được ở cuối khoảng thời gian đó là

A. 32 m/s.

B. 20 m/s.

C. 24 m/s.

D. 40 m/s.