Năng suất lúa của vùng Đồng bằng s...

Câu hỏi: Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất nước ta, chủ yếu là do

A. ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

B. người lao động có nhiều kinh nghiệm

C. đẩy mạnh sản xuất theo hình thức thâm canh

D. điều kiện tự nhiên thuận lợi.