Hạn chế chủ yếu về tự nhiên đối với phát tri...

Câu hỏi: Hạn chế chủ yếu về tự nhiên đối với phát triển công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là

A. nghèo tài nguyên khoáng sản

B. tài nguyên đất, nước bị suy thoái

C. tài nguyên rừng, biển có hạn

D. chịu tác động của nhiều thiên tai