Phải đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh t...

Câu hỏi: Phải đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng Đồng bằng sông Hồng là do

A. sức ép dân số đối với kinh tế - xã hội và môi trường

B. tài nguyên thiên nhiên của vùng không thật phong phú

C. đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế

D. việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành còn chậm chưa phát huy thế mạnh của vùng