Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của thành...

Câu hỏi: Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của thành phần Nhà nước thể hiện qua việc

A. Kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP và đang có xu hướng gia tăng trong giai đoạn gần đây 

B. Kinh tế Nhà nước nắm giữ hầu hết các ngành và các lĩnh vực kinh tế then chốt của đất nước

C. Kinh tế Nhà nước có quyền chi phối các thành phần kinh tế còn lại

D. Mặc dù đã giảm nhưng kinh tế Nhà nước vẫn chiếm tỉ trọng hơn 1/3 trong cơ cấu GDP phân theo các thành phần kinh tế ở nước ta