Cho tứ diện ABCD có AB = 2, AC =3,...

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có AB = 2, AC =3, AD =BC = 4,BD = 25, CD = 5. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC BD gần nhất với giá trị nào sau đây.

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3