Cho các ánh sáng đơn sắc: ánh sáng trắng (1)...

Câu hỏi: Cho các ánh sáng đơn sắc: ánh sáng trắng (1); ánh sáng đỏ (2); ánh sáng vàng (3); ánh sáng tím (4). Trật tự sắp xếp giá trị bước sóng của ánh sáng đơn sắc theo thứ tự tăng dần là:

A. 1, 3, 4.

B. 1, 2, 3.

C. 4, 3, 2.

D. 1, 2, 4.