Điện áp xoay chiều có phương 

Câu hỏi: Điện áp xoay chiều có phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

C. 120Hz 

D. 100Hz