Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 3a. Hình chiếu vuông góc của C’ lên mặt phẳng (ABC) là điểm D thỏa mãn DC = -2DB. Góc giữa đường thẳng AC’ và mặt phẳng (A'B'C') bằng 450. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

A. 9a3214

B. 3a3214

C. 27a3214

D. a3214