Cho khối tứ diện ABCD...

Câu hỏi: Cho khối tứ diện ABCD có thể tích V và điểm E trên cạnh AB sao choAE = 3EBCho khối tứ diện ABCD có thể tích V

A. V4

B. V3

C. V2

D. V5