Câu hỏi: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là

A.

B.

C.

D.  

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Đạo Hàm cơ bản, nâng cao (có lời giải) !!