Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR) được thàn...

Câu hỏi: Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR) được thành lập vào năm

A. 1991

B. 1989

C. 1957

D. 1994

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!