Câu hỏi: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A.

B. 

C. 

D.