Nhật Bản đứng thứ hai thế giới về

Câu hỏi: Nhật Bản đứng thứ hai thế giới về

A. giao thông vận tải biển.

B. thương mại.

C. sản lượng điện.

D. giá trị sản lượng công nghiệp.