Trong máy quang phổ lăng kính, chùm sáng sau...

Câu hỏi: Trong máy quang phổ lăng kính, chùm sáng sau khi đi qua ống chuẩn trực của máy là chùm sáng

A. phân kì.

B. song song.

C. song song hoặc hội tụ.

D. hội tụ.