Trong mạch RLC nối tiếp, gọi φ là độ lệch ph...

Câu hỏi: Trong mạch RLC nối tiếp, gọi φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện. Gọi Z là tổng trở, công thức nào sau đây không phải là công suất trung bình của mạch RLC:

A. P=UIcosφ 

B.P=U2Rcos2φ

C.P=UZcosφ 

D. P=0,5U0I0cosφ