Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ d...

Câu hỏi: Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của

A. hình lập phương

B. hình bát diện đều

C. hình hộp chữ nhật

D. hình tứ diện đều