Cho hàm số

Câu hỏi: Cho hàm sfx có đạo hàm trên khoảng a;b. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nếu f'(x)<0 với mọi x thuộc a;b thì hàm số fx nghịch biến trên a;b.

B. Nếu hàm số fx đồng biến trên a;b thì fx>0 với mọi x thuộc a;b.

C. Nếu hàm số fx đồng biến trên a;b thì fx0 với mọi x thuộc a;b.

D. Nếu f'(x)>0 với mọi x thuộc a;b thì hàm số fx đồng biến trên a;b.