Vùng nào sau đây nuôi trồng thủy sản phát tr...

Câu hỏi: Vùng nào sau đây nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh nhất cả nước?

A. Đông Nam Bộ. 

B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.