Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy có...

Câu hỏi: Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy có độ dài a. Mặt phẳng    (P) qua A và vuông góc với SC cắt SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’ sao cho SB’= 2BB’. Tỉ số giữa thể tích hình chóp S.AB’C’D’  và thể tích hình chóp S.ABCD bằng

A. 23

B. 49

C. 13

D. 427