Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Tính...

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Tính tỉ số giữa khối đa diện A’B’C’BC và khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

A. 23

B. 12

C. 56

D. 13