Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật,...

Câu hỏi: Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.